Adatvédelem

Jelen adatvédelmi tájékoztató ismeretében a felhasználó részéről történő adatszolgáltatás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hozzájárulásnak minősül, így a www.workshopok.net weboldal tulajdonosa (Práger Péter Zoltán e.v.) jogosult a felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a jogszabályi keretek között bizalmasan kezelni.

Adatkezelő adatai:

Adatkezelő megnevezése: Workshopok.net
Adatkezelő e-mail címe: info@workshopok.net
Adatkezelő webcíme: www.workshopok.net
Adatkezelő adószáma: 67979521-1-43
Kapcsolattartó: Práger Péter
Tárhelyszolgáltató neve: ABPlusz Bt.
Tárhelyszolgáltató webcíme: https://www.abplusz.hu
Tárhelyszolgáltató e-mail címe: abplusz@abplusz.hu

Fogalommeghatározások

“személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például: név, e-mail cím, telefonszám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

“adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

“az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

“profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

“nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

“adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

“adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

“címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

“harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

“az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Hirdetés / kapcsolatfelvétel / foglalás / hírlevél feliratkozás / 

A www.workshopok.net weboldalon a kapcsolatfelvétel, hirdetés megrendelés során megadott információkat a megrendelések teljesítésére, illetve a felhasználó kérdéseinek megválaszolására használjuk. A Felhasználó/Megrendelő által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő, és munkatársai, illetve megrendelés esetén a könyvelést végző külső személy férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az Adatkezelő nem ad át, a törvényben előírt (és a könyveléshez elengedhetetlenül szükséges hatóságnak továbbított: NAV) kötelező adattovábbítás kivételével. A könyvelést végző külső személy a megismert adatokat nem tárolja, azokat csak a kötelező adattovábbítás idejéig őrzi meg, majd törli saját rendszeréből.

Neve (cég neve), felhasználóneve, e-mail címe, telefonszáma (illetve megrendelés esetén postázási és számlázási adatai) megadásával az érintett hozzájárulása alapján elfogadja, hogy a www.workshopok.net weboldal tulajdonosa (Práger Péter Zoltán e.v.) az érintett adatait, mint személyes adatokat  a megjelölt céllal határozatlan ideig kezeli.

Weboldalunkon van lehetőség Hírlevél feliratkozásra, ahol a felhasználótól nevet és e-mail címet kérünk be. Leveleink tartalma változó, de aktuális akcióinkról, újdonságainkról, és hasznos tudnivalókról írunk. Továbbá van lehetőség az adott eseményről értesítést kérni, ahol  szintén felhasználónevet és e-mail címet kér a rendszer, erre fogja kapni a felhasználó az értesítést. Ezt minden egyes eseménynél külön kell megtenni.

A www.workshopok.net helyfoglalási lehetőséget biztosít a kiválasztott eseménynél (ahol ez aktiválva van), így semmilyen bankkártya és egyéb fizetési eszközhöz köthető adatot nem kérünk be, ez a szervező határköre és döntése. Ezen szolgáltatásunknál nevet és e-mail címet kér a rendszer, amit a szervezőhöz továbbítunk. Az itt megadott személyes adatokat rendszerünk tárolja.

Érintett bármikor kérheti a személyes adatai kezeléséről való tájékoztatást, a személyes adatok helyesbítését, törlését. Ezen igényét írásban jelezheti az info@workshopok.net e-mail címen. Az Adatkezelő a benyújtásától számított 5 napon belül kötelező írásban értesítenie az Érintettet annak végrehajtásáról.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos panaszokkal az érintett írásban bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Sütikkel kapcsolatos tudnivalók

A www.workshopok.net weboldal a Google Analytics és más mérőeszközök segítségével elemzi, hogy a felhasználók hogyan használják az oldalt. Ezek az eszközök “cookie” -kat használnak. A sütik (cookie-k) olyan kisméretű fájlok, amiket a látogató (vagyis az Ön) böngészője menedzsel. A saját böngészőjében engedélyezheti vagy letilthatja a sütik használatát, törölheti a korábban elhelyezett sütiket, azonban a weboldal egyes területei/oldalai megtekintéséhez szükségesek a sütik elfogadása a jobb látogatói élmény elérése érdekében. A látogatás során ellenőrző fájlt (cookie) kaphat az oldal a látogatottságát mérő külső, tőlünk független Google Analytics szolgáltatástól. A weboldalon anonim látogatottságmérésre használjuk, vagyis a sütik személyes adatokat nem érnek el, nem tárolnak.

Ha hozzászólást/véleményt/értékelést ír a weboldalra, a megadott nevet, e-mail és weboldal címet sütikben eltároljuk. A tárolás kényelmi célokat szolgál, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A weboldalra történő bejelentkezéskor (regisztrált felhasználóként) több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést/hozzászólást/véleményt/értékelést, vagy saját oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Az adatkezelés jogszerűsége

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Személyes adat tehát elsődlegesen akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett – önkéntesen, megfelelő tájékoztatást követően, határozottan, félreérthetetlenül – hozzájárul. A hozzájárulás megadható szóban, írásban vagy ráutaló magatartással, de a hallgatás itt nem beleegyezés. Különleges adat kezelése esetén kizárólag írásban lehet az adatkezeléshez hozzájárulni.

Egyéb rendelkezések:

Helyfoglalás eseményre

A workshopok.net weboldalon lehetőség van helyfoglalásra az események adatlapján. Itt a rendszer nevet, email címet és a jelentkezők számát kéri be, így ezek az adatok tárolásra kerülnek legkésőbb az adott esemény törléséig. Ezen adatokat a helyfoglalás elküldésével mind a workshopok.net weboldal szerkesztőségének munkatársa(i), mind a szervező megkapja, így ezek az adatok továbbításra kerülnek. Továbbá (ha a szervező az esemény beküldésénél aktiválta) a jelentkező adatai (név és a profilkép, amennyiben feltöltésre került) megjelenik nyilvánosan a szervező esemény adatlapján. További adatokat nyilvánosan nem közlünk.
A foglalással kapcsolatos egyéb tudnivalók, számlázás megismertetése a szervező kötelessége és felelőssége.

Értesítő email kérése

A workshopok.net weboldalon lehetőség van értesítő e-mailt kérni az adott eseményről. Itt szintén név/email cím megadása szükséges, aminek segítségével a rendszer a megjelölt időpontban értesítést / emlékeztetőt küld az eseményről. Ezeket az adatokat a rendszer szintén az esemény törléséig őrzi meg, ezt követően törlődik adatbázisunkból.
Egyszerre több eseményre is lehet kérni emlékeztetőt, mindegyik esetben a fenti adatkezelési irányelveket kell figyelembe venni.

Hozzászólás / vélemény / megosztás

A www.workshopok.net weboldalon lehetőség van hozzászólást / véleményt írni, ahol vagy bejelentkezett felhasználóként – korábban már hozzájárulást adva adatai kezeléséhez -, vagy regisztráció nélkül (név, e-mail cím megadásával) is használható. Ezek mellett van lehetőség Facebook accounttal is bejelentkezni és hozzászólást/véleményt/értékelést írni, de ebben az esetben már az adott szolgáltató Adatkezelési irányelvei az irányadóak.

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe, és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek nevezik) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képük is (amennyiben feltöltésre került) megjelenik nyilvánosan.

A workshopok.net felhasználói nézeteiket, véleményüket, gondolataikat a portál szabályzatának megfelelő módon fejthetik ki.

Egy hozzászólás/vélemény/értékelés közzétételével a felhasználó lemond a hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, továbbiakban követelése nem származhat ebből.
A portál tulajdonosa saját belátása és érdekei szerint szabadon rendelkezik az oldalon közzétett hozzászólásokkal előzetes tájékoztatás a felhasználó felé nem szükséges, így nem is vonható felelősségre a weboldal tulajdonosa az ebből adódó korlátozás végett.

A hozzászólások/vélemények/értékelések tartalmáért www.workshopok.net weboldal tulajdonosa (Práger Péter Zoltán e.v.) semminemű felelősséget nem vállal.

A www.workshopok.net weboldal tulajdonosa indoklás nélkül törölhet hozzászólást/hozzászólásokat (és az arra érkezett válaszokat),  témát vagy módosí­thatja a topic cí­mét, ha:

  • a vitapartner, vagy más személyét sértő hangnemű,
  • személyiségi, illetve közösségi jogokat sértő,
  • adatvédelmi törvényeket sértő,
  • agresszí­v, fenyegető, félelemkeltő, gyűlöletkeltő,
  • politikai tartalmú véleményt közöl,
   a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhí­vást, vagy arra jelentkezést tartalmaz,
  • a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit, a természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékek megbecsülését, bármely világnézeti, vallási meggyőződést sért,
  • népek, nemzetiségek, etnikumok, bármely kisebbségek, nemek, korosztályok közötti hátrányos megkülönböztetést tartalmaz, akár burkolt formában,
  • más személyes adatait nyilvánosságra hozza,
  • nem a vita tárgyával vagy a topic cí­mével összefüggő,
  • már meglévő hozzászólást vagy topicot ismétel,
  • törölt hozzászólást idéz vagy ismétel,
  • bújtatva vagy közvetlenül valakinek a cégét, szolgáltatásait reklámozza,
  • nicknevet (felhasználó nevet) sértő vagy lejárató, alpári cí­mű vagy tartalmú, trágár szavakat tartalmazó,
  • valaki sérelmezi a róla nyitott topicot,
  • a kulturált, folyamatos társalgást feltünően és szándékosan akadályozó vagy zavaró,
  • a portál tulajdonosa technikai vagy tartalmi rombolásnak minősí­ti,
  • a témához a megnyitást követő 3 hónap alatt nem érkezett egy hozzászólás sem,
  • a Fotoshirek.hu a témának nem kí­ván nyilvánosságot biztosí­tani.

A tulajdonos / adminisztrátor / moderátor indoklás és értesí­tés nélkül korlátozhatja, letiltja a hozzászólót, ha:

  • rendszeresen, szándékosan a moderátori alapelvekbe ütköző módon vagy tartalommal szól hozzá,
  • törölt hozzászólást idéz vagy visszamásol,
  • a felhasználó neve vagy emailcí­me közismert közéleti vagy történelmi személyiség, népcsoport, szervezet vagy intézmény nevével egyezik, illetve arra utal, vagy azzal közvetlenül összekapcsolható, kivéve, ha a nick és a hozzászóló azonosságáról meggyőződtek,
  • a felhasználó neve megtévesztésig hasonlí­t már bejegyzett nickre
  • a felhasználó neve obszcén vagy trágár kifejezés, rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés, burkolt, vagy nyí­lt reklámhordozónak tekinthető,
  • a felhasználó neve jogszabályi értelemben védett név,
  • a felhasználó neve más jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
  • tevékenysége jelen moderálási elvekkel ellenkezik,
  • a moderátor felszólí­tásának ismételten nem tesz eleget. 

Megosztás esetén több lehetőség közül is választhatsz. E-mailes továbbküldés esetén a rendszer  egy e-mail címet és egy rövid szöveges üzenetet kér. Ezen információkat legkésőbb az esemény törléséig tároljuk.

Média feltöltése

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből. Továbbá a weboldalra feltöltött képi és videós tartalmak jogi tisztaságáért kizárólag maga a feltöltő személy felel, akár szervezőként vagy az oldalt használó felhasználóként tölti fel.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A weboldalon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal, és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

A workshopok.net weboldal egyes funkcióit / aloldalait csak a regisztrált felhasználók vehetik igénybe, amiért a www.workshopok.net weboldalon előzetesen regisztrálni kell. Az űrlapon a rendszer használatához személyes adatokat kérünk be (például név, e-mail cím, telefonszám), amit a jelen dokumentumban részletezett adatkezelés szabályainak megfelelően tárol, és bármikor kérheti a felhasználó a törlést, módosítást, vagy akár saját maga is kezdeményezheti ezt.

Ha jelszó-visszaállítást kér, akkor az IP-címet a visszaállító e-mail tartalmazza.

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti (harmadik féltől származó program).

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A weboldalon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A weboldal rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

A tudomásunkra jutott adatokat határozatlan ideig, vagy a felhasználó törlésének időpontjáig őrizzük meg. Hirdetéssel, tagi regisztrációval (szervezők) kapcsolatos információkat (beleértve a személyes és a számlázási adatokat is) a számlával együtt a kiállítástól számított 5 évig őrizzük.

Kapcsolódó jogzsabályok:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

A változtatás jogát, a személyes adatok védelmét, és a személyiségi jogokat maximálisan figyelembe véve fenntartjuk.

Workshopok.net - foglald le a helyed!

A weboldal használata látogatóként díjmentes, és akár helyedet egy mozdulattal le is foglalhatod az esemény(ekre).  E-mail cím megadása  szükséges.

Szervezőként kiszámítható havi tagsági díj ellenében biztosítjuk a megjelenést, és az események feltöltését (jutalék nélkül) a teszt időszak után. 

Kérdés, észrevétel, javaslat:

info @ workshopok.net